Tự do tự tại

Tự do tự tại
25/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

Tự do tự tại là khi sống trong hình hài này mà không để bản ngã ảo tưởng chi phối, hiện hữu vô ngã và tương thông với cái toàn thể vô tận này chứ không tùy thuộc vào cá thể rời rạc bé nhỏ. Chỉ nhận ra điều này khi bạn buông những trói buột của tâm trí...

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận