Tam hợp - VESAK

Tam hợp - VESAK
18/05/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Văn Nghệ

Mừng ngày Tam Hợp ghé nhân gian
Chúc cõi thương sinh nhẹ khổ nàn
Chúc luống cày sâu gieo mạ tốt
Chúc vườn cây ốm nở hoa vàng
Chúc nhà thiện hữu thơm hiền đức
Chúc mái thiền môn ấm đạo tràng
Chúc pháp trong tâm màu tươi tắn
Chúc người giữa chợ phước thênh thang
Chúc tăng, chúc tục câu thường lạc
Chúc bạn, chúc người chữ diệu an
Chúc khắp năm châu vui thắng hội
Mừng mùa Vesak hiển vinh quang!

(MĐTTA)

Gửi bình luận