Lời Đức Phật

Lời Đức Phật
28/03/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Kiến Thức Phật Pháp

Đức Phật dạy:" Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một điều gì khác. Dùng Chánh pháp làm ngọn đèn, dùng Chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác." Chánh niệm, tỉnh giác là ngọn đèn chánh pháp.

TK. Chơn Hữu

Gửi bình luận