Đạo

Đạo
18/04/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Thật ra, con đường đẹp nhất là con đường không lối. Đạo là con đường mà không phải là con đường vì mọi con đường đều đưa chúng sanh đến mục đích, con đường không lối vì nó hướng về tự nguồn, đưa mục đích (thanh tịnh) đến với chúng sanh, an nhiên, tự tại.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận