Chánh Pháp - Niết Bàn tịch tịnh

Chánh Pháp - Niết Bàn tịch tịnh
04/07/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Suy Ngẫm

Vì lòng thương tưởng cuộc đời, Đức Phật trao truyền chánh Pháp, giúp chúng sanh hữu duyên có được sự bình yên giải thoát.

Chánh Pháp - Niết Bàn tịch tịnh đã có sẳn nơi mỗi người, hãy quay lại, sống trọn vẹn với hiện tại, để thấy mọi cái đúng như thật.

TK Chơn Hữu

Gửi bình luận