Các chùa Nguyên Thuỷ tại Tp.HCM

.STT Nội Dung 1 CHÙA BÁT CHÁNH ĐẠO 2 CHÙA BỒ ÐỀ (Tân Quy) 3 CHÙA BODHIVAMSA POTHI VONG (Khmer) 4 CHÙA BỬU LONG 5 CHÙA BỬU QUANG 6 CHÙA BỬU THẮNG 7 CHÙA CHANDARAMSYA (Khmer)

Gửi bình luận