Các biểu đồ Vi Diệu Pháp

Các biểu đồ Vi Diệu Pháp
23/02/2019, viết bởi An Nguyên, danh mục Sinh Hoạt Thiền

1. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (1)

2. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (2)

3. Lược đồ tổng quát

4. Lược đồ Sở hữu tâm (Tâm sở)

5. Biệt cảnh

6. Bảng nêu Vi Diệu Pháp (3)

7. Liệt kê chi tiết bảng nêu VDP
              

8. Tóm tắt các pháp

Gửi bình luận