• CON SÓNG CỦA TÂM THỨC

    Đọc tiếp...

  • Vấn Đáp

    Sư mến, Con có một điều chưa được rõ, xin Sư chỉ dạy giúp con. Trong kinh Tứ Niệm Xứ, hơi thở thứ 3 trong đề mục quán hơi thở, phần quán Thân có chỉ rằng: Ý thức toàn thân, thở vào. Ý thức toàn thân, thở ra. Theo con được biết thì Thanh Tịnh Đạo và sự thực tập của quý Sư Nam Tông thì coi "thân" ở đây là toàn thân của hơi thở. Còn một số vị khác thì hiểu và thực hành "thân" ở đây là toàn bộ thân thể. Con không biết cách hiểu, cách thực tập nào là đúng với lời Phật dạy nhất. Xin chỉ lối cho con. Năm vóc sát đất xin đảnh lễ Sư. Mong Sư luôn bình an, tinh tấn và thành tựu, hoằng pháp sâu rộng! Đọc tiếp...